bHasStory0 = true; And go to the heart of the book of Romans and find verse 18. The verse – Romans 8:28 – is quite clear and very powerful: God works for the good of those who love Him. 18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. The Bible often presents two ways for us to live. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin … ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 32Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. But the message today deals with the problem of pain. Footnotes. Romans 8 Life in the Spirit. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). The Word Became Flesh . 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan. 41:54. Romans 8:18-23 - NIV: I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 18 For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. There is also a Bible Study Question page on these verses. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Romans 8:18-25 discusses the place suffering has in the lives of God's people. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: Scripture: Romans 8:13–17. Now, we have pain. 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Apr 14, 2002. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 36Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Commentary on Romans 8:26-39Conquerors through Christ Paul J. Bucknell. 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. 1:4 Na ipinahayag … A + A-Print Email. In Romans 7 Paul describes his struggle against the sinful nature—a struggle that every believer experiences. 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Beeson Divinity School, Samford University 6,239 views. The Spirit-Led Are the Sons of God. 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng … 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Tagalog Bible: Romans. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) In a moment, I’m going to read it. The Glory of the Groan, Romans 8:18-30 by Robert Smith Jr. - Duration: 41:54. Find the book of Romans and find in my favorite book my favorite chapter in my favorite book, the eighth chapter of the book of Romans. 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Romans 8:18 “ Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. R Ruin (Romans 1:17 – 3:20) – The utter sinfulness of humanity O Offer (Romans 3:21-31) – God’s offer of justification by grace M Model (Romans 4:1-25) – Abraham as a model for saving faith A Access (Romans 5:1-11) – The benefits of justification N New Adam (Romans 5:12-21) – We are children of two “Adams” S Struggle w/ Sin (Romans … 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa An outcome of this production … It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Romans 8:18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 18 Para # Kar. { Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23.; Romans 8:15 Aramaic for father 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: Ang Dios ay ang umaaring-ganap; ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay. The present world is characterized by suffering due to sin, but the future redemption of believers and the creation of the new heavens and new earth will free creation from the curse (Romans … Romans 8:18 Bible Tagalog Verses. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. { 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:18-21. 5 h The light shines in the … Romans 8:18-25 Understanding Christian Suffering is an introduction to the last section of Romans 8, Conquerors through Christ (Romans 8:26-39). John Piper 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; Also, notice the word therefore, which points the reader to the previous passage of Romans 7:21-25. KING JAMES VERSION (KJV) << – Joshua 22:5 - VERSE OF THE DAY - John 16:33 – >> 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. (Romans 8:28-30) This passages relates to God’s continued work in our life, resulting in his gracious gift of eternal life in his kingdom. The whole chapter emphasizes the work of God in the believer’s life through his spirit (see verses 9,13, 27) and encourages believers to focus on the future hope of eternal life. We have therefore created a library of almost one thousand (and growing) inductive Bible studies, which are available for … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 2 He was in the beginning with God. 19Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Romans 8:18-26 English Standard Version (ESV) Future Glory. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. In Romans 8:1 the apostle Paul speaks in the present tense, as evidenced by the word now. We want to help you study the Bible, obey the Bible, and teach the Bible to others. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Sunday School Lessons by ShareFaith.com Try 100% FREE Today: https://goo.gl/wWGrhHTry Sharefaith Kids Sunday School Lessons 100% FREE today! Browse Sermons on Romans 8:18-21. 34Sino ang hahatol? The question … 37Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia.